اس ام اس های سرکاری  چاپ

Sooq sooq sooq sooq sooq sooq sooq sooq

تعجب نکن اینا همش واسه تو فرستادم.     
فقط گوشی تو برعکس کن.  

 

  اس ام اس های سرکاری  

 

کشاورز پیر در کنار گاو آهن فرسوده اش ایستاده بود و به مزرعه ی شخم نخورده اش می نگریست و همچنان منتظر بود..

.

.

چون گاوش داشت اس ام اس می خوند.  

 

  اس ام اس های سرکاری  

 

پشتتو نگاه کن ببین دم داری؟

.

نه نداری؟

.

خوب پس.خودتی چون خر ما از کره گی دم نداشت  

 

  اس ام اس های سرکاری 

 

  >-->-o   o-<--<   >-->-o   o-<--<

اینا جنازه ی کسانی هست که به تو چپ نگاه کردن.  

 

  اس ام اس های سرکاری 

 

رادیات عشق من از بهر تو آمد به جوش .... گر نداری باورم بنگر به روی آمپرم. 

 

ادامه ...